Opgelegde handhavingsbeschikkingen

Hieronder staat een overzicht van de handhavingbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Hoe werkt dit overzicht?
Twee weken na de verzenddatum van de handhavingsbeschikking wordt een samenvatting hieronder gepubliceerd.

 • 2021-10-14 Goedegebuure Recycling V.O.F.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  14/10/2021

  Overtreding

  Tijdens controles is geconstateerd dat het brandcompartiment van de bedrijfshal van de onderneming groter is dan de toegestane 3000 m². De bedrijfshal heeft een grootte van 4500 m². Daarbij is vastgesteld dat de brandmeldinstallatie met betrekking tot deze bedrijfshal, welke in dit specifieke geval als gelijkwaardige situatie functioneert, nog niet gecertificeerd en onderhouden is.

  Momenteel wordt op basis van de door het bedrijf toegestuurde documenten, beoordeeld of de overtreding van het gestelde in artikel 2.87 in samenhang met artikel 2.89 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 adequaat is beëindigd en of de last onder dwangsom kan worden ingetrokken.

  Status

  Ingetrokken

  Publicatie

  Download
 • 2021-06-24 Uzimet B.V. Rijswijk

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  24/06/2021

  Overtreding

  Het metselwerk van een bedrijfshal binnen de inrichting vertoont flinke scheurvorming. De onderlinge samenhang van het metselwerk is onvoldoende. Hierdoor wordt de Woningwet in samenhang met het Bouwbesluit overtreden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat als gevolg van het gebruik en de staat van het bouwwerk, geen instorting-, omval- of ander gevaar ontstaat en/of voortduurt. Een bestaand bouwwerk dient gedurende de restlevensduur voldoende bestand te zijn tegen de daarop werkende krachten.

  Er dient aan het bevoegd gezag aangetoond te worden dat het betreffende bouwwerk niet kan bezwijken.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2021-03-30 Vlasman Betonbewerkings- en Slooptechnieken B.V. Zoetermeer

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  30/03/2021

  Overtreding

  Bij het ontgraven van grond op het perceel Cornelis van Eerdenstraat 24 te Zoetermeer is asbest verdacht plaatmateriaal aangetroffen. De firma Vlasman uit Alphen aan den Rijn heeft ter plaatse grondwerkzaamheden uitgevoerd, zonder op de juiste wijze de grond vooraf te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Dit is een overtreding van de Wet bodembescherming. Vlasman moet ervoor zorgen dat in voorkomende gevallen steeds een onderzoek conform NEN 5707 wordt uitgevoerd om de aard en omvang van de bodemverontreiniging te kunnen vaststellen en het gehalte aan asbest te bepalen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2021-03-26 Vereniging van Eigenaars gebouw ‘Buitenhof’ Zoetermeer

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  26/03/2021

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Jacob Leendert van Rijweg/hoek Van Leeuwenhoeklaan te Zoetermeer gebruikt meer koude dan warmte. Dit heeft geleid tot een energetische onbalans in de bodem. Verder wordt meer grondwater onttrokken dan is toegestaan. Het complex Buitenhof overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Buitenhof moet ervoor zorgen dat het bodemenergiesysteem minder grondwater onttrekt en weer zorgen voor een evenwicht tussen de hoeveelheid koude die in de zomer uit de bodem wordt gehaald en de hoeveelheid warmte die in de winter in de bodem wordt teruggestopt.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2021-02-04 Van Woerden Recycling B.V. Zoetermeer

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  02/04/2021

  Overtreding

  Er is tijdens een uitvoerige milieucontrole geconstateerd dat door Van Woerden Recycling B.V. registratieverplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen heeft overtreden. Hierdoor is het voor het bevoegd gezag niet mogelijk om het verwijderingstraject van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, welke (bijvoorbeeld) bij sloopprojecten vrijkomen adequaat te controleren.

  Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in artikel 10.40 en 10.41 van de Wet milieubeheer en artikel 2,3,4 en 8 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2020-06-10 Zegwaard Rioolbeheer Delft

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  10/06/2020

  Overtreding

  Er is tijdens een uitvoerige milieucontrole geconstateerd dat afvalstoffen door Zegwaard Rioolbeheer BV zijn vervoerd zonder dat een begeleidingsbrief bij het transport aanwezig was of onder toepassing van onjuist ingevulde begeleidingsbrieven tijdens het transport.

  Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in artikel 10.44 van de Wet milieubeheer en artikel 12 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en artikel 6 van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2019-02-27 G.A. Doorzo Containerservice Naaldwijk

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  27/02/2019

  Overtreding

  Er is geconstateerd dat bij het vervoeren van asbestafval niet altijd goede en volledige informatie is gevoegd. Hierdoor wordt de Wet milieubeheer overtreden die regels geeft over het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2018-09-10 Metaalhandel Wim De Voeght B.V. Honselersdijk

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  10/09/2018

  Overtreding

  Er is tijdens een milieucontrole geconstateerd dat binnen de inrichting van het bedrijf niet-verpakte asbesthoudende afvalstoffen aanwezig waren.
  Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in voorschrift 4.28 van de milieuvergunning, die is verleend door de provincie Zuid-Holland.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2017-12-12 Resal Laser B.V. Gorinchem

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  12/12/2017

  Overtreding

  Er is geconstateerd dat het bodemenergiesysteem van Resal Laser B.V. aan Papland 6 te Gorinchem een te grote hoeveelheid grondwater onttrekt. Hierdoor wordt de Waterwetvergunning overtreden die is verleend door de provincie Zuid-Holland.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download