Opgelegde handhavingsbeschikkingen

Hieronder staat een overzicht van de handhavingbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Hoe werkt dit overzicht?
Twee weken na de verzenddatum van de handhavingsbeschikking wordt een samenvatting hieronder gepubliceerd.

 • 2022-06-21 Damen Verolme B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  21/06/2022

  Overtreding

  De watermeters van het bodemenergiesysteem op de locatie Professor Gerbrandyweg 25 te Rotterdam moeten zijn geïnstalleerd zoals beschreven in het fabriekscertificaat. Verder ontbreken gegevens over het energierendement van het bodemenergiesysteem. Damen Verolme overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Damen Verolme moet aantonen dat alle watermeters zijn geïnstalleerd zoals beschreven in het fabriekscertificaat en de SPF (seasonal performance factor) berekenen en inzicht bieden over het energierendement.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-05-20 Gouwezone B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  20/05/2022

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Tielweg 10-24 te Gouda gebruikt meer koude dan warmte en overschrijdt de maximaal vergunde energetische onbalans. Gouwezone overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Gouwezone moet ervoor zorgen dat de energetische balans in de bodem wordt hersteld.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-05-12 Stichting Gemiva-SVG Groep

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  12/05/2022

  Overtreding

  Op de locatie Blankaartweg 2 te Zoeterwoude zijn enkele bodemenergiesystemen in gebruik.
  Het bodemenergiesysteem De Herbergh, gebruikt meer warmte dan koude en overschrijdt de maximaal vergunde energetische onbalans. Het bodemenergiesysteem Bovendien is het energierendement van het bodemenergiesysteem Zwartbontweide, doublet, gebruikt meer koude dan warmte gebruikt  en overschrijdt eveneens de maximaal vergunde energetische onbalans. Gemiva overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Gemiva moet ervoor zorgen dat de energetische balans in de bodem wordt hersteld.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-02-01 Grond en Infra B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  01/02/2022

  Overtreding

  Het afvalwater dat door het bedrijf wordt geloosd op de riolering bevat een hoge concentratie onopgeloste bestanddelen (droge stof). Uit een analyse van de afvalwatermonsters is gebleken dat hiermee de algemene regels voor het lozen van afvalwater worden overtreden. Het bedrijf moet er voor zorgen dat de concentratie aan onopgeloste bestanddelen in het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt op het gemeentelijke riool voldoet aan de concentratie-eis die landelijk geldt.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-01-28 Sevenborgh Vastgoed B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  28/01/2022

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Papland 16 te Gorinchem onttrekt meer grondwater dan is toegestaan. Sevenborgh Vastgoed overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Sevenborgh moet ervoor zorgen dat het bodemenergiesysteem minder grondwater onttrekt.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2021-06-24 Uzimet B.V. Rijswijk

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  24/06/2021

  Overtreding

  Het metselwerk van een bedrijfshal binnen de inrichting vertoont flinke scheurvorming. De onderlinge samenhang van het metselwerk is onvoldoende. Hierdoor wordt de Woningwet in samenhang met het Bouwbesluit overtreden. Er dient zorg voor gedragen te worden dat als gevolg van het gebruik en de staat van het bouwwerk, geen instorting-, omval- of ander gevaar ontstaat en/of voortduurt. Een bestaand bouwwerk dient gedurende de restlevensduur voldoende bestand te zijn tegen de daarop werkende krachten.

  Er dient aan het bevoegd gezag aangetoond te worden dat het betreffende bouwwerk niet kan bezwijken.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2021-02-04 Van Woerden Recycling B.V. Zoetermeer

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  02/04/2021

  Overtreding

  Er is tijdens een uitvoerige milieucontrole geconstateerd dat door Van Woerden Recycling B.V. registratieverplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen heeft overtreden. Hierdoor is het voor het bevoegd gezag niet mogelijk om het verwijderingstraject van bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen, welke (bijvoorbeeld) bij sloopprojecten vrijkomen adequaat te controleren.

  Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in artikel 10.40 en 10.41 van de Wet milieubeheer en artikel 2,3,4 en 8 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2020-06-10 Zegwaard Rioolbeheer Delft

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  10/06/2020

  Overtreding

  Er is tijdens een uitvoerige milieucontrole geconstateerd dat afvalstoffen door Zegwaard Rioolbeheer BV zijn vervoerd zonder dat een begeleidingsbrief bij het transport aanwezig was of onder toepassing van onjuist ingevulde begeleidingsbrieven tijdens het transport.

  Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in artikel 10.44 van de Wet milieubeheer en artikel 12 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en artikel 6 van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2019-02-27 G.A. Doorzo Containerservice Naaldwijk

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  27/02/2019

  Overtreding

  Er is geconstateerd dat bij het vervoeren van asbestafval niet altijd goede en volledige informatie is gevoegd. Hierdoor wordt de Wet milieubeheer overtreden die regels geeft over het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2018-09-10 Metaalhandel Wim De Voeght B.V. Honselersdijk

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  10/09/2018

  Overtreding

  Er is tijdens een milieucontrole geconstateerd dat binnen de inrichting van het bedrijf niet-verpakte asbesthoudende afvalstoffen aanwezig waren.
  Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in voorschrift 4.28 van de milieuvergunning, die is verleend door de provincie Zuid-Holland.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download