Opgelegde handhavingsbeschikkingen

Hieronder staat een overzicht van de handhavingsbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Hoe werkt dit overzicht?
Twee weken na de verzenddatum van de handhavingsbeschikking wordt een samenvatting hieronder gepubliceerd.

 • 2024-02-24 Renewi Nederland B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  24/02/2024

  Overtreding

  Renewi Nederland B.V., locatie Wateringveldseweg 1 te Wateringen, heeft o.a. als activiteiten het verwerken van vuilnis. Aan Renewi is bij besluit 14 februari 2024 een dwangsom opgelegd vanwege het waarneembaar verspreiden van stof op een afstand van meer dan twee meter van de bron. Dit is in strijd met de opgelegde Omgevingsvergunning. Renewi kan aan de last onder dwangsom voldoen door de benodigde maatregelen te treffen zodat de stofwolken niet meer dan 2 meter vanaf de bron zichtbaar zijn dan wel überhaupt aanwezig zijn.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-09-14 VvE Buitenhof Zoetermeer

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  14/09/2023

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Jacob Leendert van Rijweg te Zoetermeer heeft een te groot koude-overschot. De VvE “Buitenhof” overtreedt hiermee de in 2022 gewijzigde Waterwetvergunning. De VvE moet er voor zorgen dat dat de hoeveelheid koude, die, uitgedrukt in MWh, vanaf realisatie van het systeem aan de bodem is toegevoegd, ten minste 100 procent en ten hoogste 113 procent bedraagt ten opzichte van de hoeveelheid warmte, die, uitgedrukt in MWh, vanaf realisatie van het systeem aan de bodem is toegevoegd.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-06-05 Gouwezone B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  05/06/2023

  Overtreding

  Gouwezone B.V., gevestigd aan de Tielweg 10-24 te Gouda, heeft als bedrijfsactiviteiten onroerend goed, en het beheer hiervan. Aan Gouwezone is bij besluit van 5 juni 2023 een last onder dwangsom opgelegd na het constateren van een overschrijding van de maximaal vergunde energetische onbalans, gesteld in voorschrift 3.2 van de op 21 juli 2009 verleende Waterwetvergunning, kenmerk PZH-2009-515295. Gouwezone kan voldoen aan dit voorschrift door een accuraat plan van aanpak in te dienen waaruit blijkt hoe de onbalans wordt hersteld.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-04-25 Prysmian Netherlands B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  25/04/2023

  Overtreding

  Prysmian Netherlands B.V., gevestigd aan Schieweg 9 te Delft, is een producent van (elektriciteits)kabels en leidingen. Aan Prysmian is bij besluit van 25 april 2023 een last onder dwangsom opgelegd vanwege de door een toezichthouder van de ODH met betrekking tot de grote productiehal geconstateerde overtreding van het gestelde in artikel 2.89 lid 1 in samenhang met de artikelen 2.87 en 2.90 van het Bouwbesluit 2012. Prysmian kan hieraan voldoen door het nemen en uitvoeren van onder meer een aantal brandveiligheidsmaatregelen en door alle brandveiligheidsmaatregelen adequaat te onderhouden.

  Status

  Gepubliceerd

 • 2023-04-17 Van Buerenlaan 31-33 Kwintsheul

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  17/04/2023

  Overtreding

  In de dijk aan de Van Buerenlaan 31-33 te Kwintsheul zijn graafwerkzaamheden verricht zonder voorafgaande melding en saneringsplan conform de Wet bodembescherming. De eigenaar van het perceel moet ervoor zorgen er geen saneringshandelingen meer plaats vinden totdat de melding met saneringsplan waarmee ODH heeft ingestemd is gedaan. Dit is nodig om verontreiniging van de bodem te voorkomen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-03-22 Metaalhandel Wim de Voeght B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid Holland

  Datum

  22/03/2023

  Overtreding

  Metaalhandel Wim de Voeght B.V., gevestigd aan Stationsweg 2 te Honselersdijk, accepteert, bewerkt en slaat binnen haar inrichting elektrische en elektronische afvalstoffen op, zonder een daartoe verleende omgevingsvergunning. Hierdoor overtreedt het bedrijf het gestelde in artikel 2.1., eerste lid en onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het bedrijf kan de overtreding beëindigen door het accepteren, opslaan en bewerken van elektrisch en elektronisch afval, binnen haar inrichting aan de Stationsweg 2 te Honselersdijk te staken en gestaakt te houden.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2023-03-28 Woutersstraat Wassenaar

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  28/03/2023

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Woutersstraat te Wassenaar onttrekt meer grondwater dan is toegestaan. DEEM overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. DEEM moet er voor zorgen dat het maximaal toegestane jaardebiet niet meer wordt overschreden. Dit is nodig om ongewenste (thermische) gevolgen van het bodemenergiesysteem voor de functies van de bodem te voorkomen.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-12-21 Verantwoord Wonen B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  21/12/2022

  Overtreding

  Op de locatie Rugstreeppad 1 tot en met 119 en 2 tot en met 48 te Nieuwveen is vastgesteld dat er een andere flowmeter is geplaatst. Het ijkrapport en merk van deze flowmeter is niet aan het bevoegd gezag toegezonden. Verder gebruikt het bodemenergiesysteem meer warmte dan kou en overschrijdt hiermee de hoeveelheid van de ontrokken energie met meer dan 5%.
  Verantwoord Wonen B.V. overtreedt hiermee de Waterwetvergunning.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-05-20 Gouwezone B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  20/05/2022

  Overtreding

  Het bodemenergiesysteem op de locatie Tielweg 10-24 te Gouda gebruikt meer koude dan warmte en overschrijdt de maximaal vergunde energetische onbalans. Gouwezone overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Gouwezone moet ervoor zorgen dat de energetische balans in de bodem wordt hersteld.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download
 • 2022-02-01 Grond en Infra B.V.

  Bevoegd gezag

  Provincie Zuid-Holland

  Datum

  01/02/2022

  Overtreding

  Het afvalwater dat door het bedrijf wordt geloosd op de riolering bevat een hoge concentratie onopgeloste bestanddelen (droge stof). Uit een analyse van de afvalwatermonsters is gebleken dat hiermee de algemene regels voor het lozen van afvalwater worden overtreden. Het bedrijf moet er voor zorgen dat de concentratie aan onopgeloste bestanddelen in het bedrijfsafvalwater dat geloosd wordt op het gemeentelijke riool voldoet aan de concentratie-eis die landelijk geldt.

  Status

  Gepubliceerd

  Publicatie

  Download