Wet natuurbescherming


De Wet natuurbescherming regelt uiteenlopende onderwerpen en is voor u relevant bij diverse activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer u 
werkzaamheden vlakbij een natuurgebied gaat plannen. Of wanneer u een oude schuur wilt slopen en er vleermuizen in zitten. In deze en andere situaties is het belangrijk dat u tijdig een aanvraag voor een vergunning of ontheffing indient. Wij toetsen uw aanvragen en beoordelen of ze voldoen aan alle wettelijke vereisten. Dit doen wij namens de Provincie Zuid-Holland.

Beschermde gebieden (Natura 2000) - inclusief stikstof

In Zuid-Holland bevinden zich diverse Natura-2000 gebieden. Deze gebieden zijn aangewezen vanwege de aanwezigheid van bijzondere habitats en plant- en diersoorten. Wanneer u een activiteit in de buurt van een Natura-2000 gebied gaat uitvoeren, moet u nagaan of hiervoor een vergunningplicht geldt. In de toelichting in het formulier Aanvragen Wnb vindt u per situatie welke berekening gemaakt moet worden en wanneer sprake is van een vergunningplicht. Naast stikstof/ammoniak kunt u denken aan onder andere geluid, licht, oppervlakteverlies, kwaliteitsverlies of verdroging.

 

Stikstof

Voor een activiteit die stikstof of ammoniakdepositie veroorzaakt op een of meerdere Natura-2000 gebieden moet u één of meerdere AERIUS berekeningen maken om te kunnen bepalen of er sprake is van een vergunningplicht. Het kan hierbij gaan om het vastleggen van een bestaande situatie, een uitbreiding van een bestaande situatie of het oprichten van een nieuwe situatie. Op 13 december 2019 zijn de nieuwe beleidsregels voor de stikstofaanpak in werking getreden. De procedures lagen stil sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei over het voormalige Programma Aanpak Stikstof. Kern van de nieuwe regels is dat van tevoren moet worden aangetoond dat emissie en depositie met zekerheid afnemen of niet stijgen. Lees meer op de gezamenlijke website van de provincies: BIJ12.

Beheerplannen

In de provincie Zuid-Holland is voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan vastgesteld. In deze beheerplannen is het huidige gebruik getoetst en voor een groot deel vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt ook voor beheermaatregelen ten behoeve van de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen waarvoor het gebied is aangewezen. Als uw activiteit betrekking heeft op het voortzetten van een bestaande activiteit, controleer dan of deze activiteit is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Aanvragen vergunning

Voor uw (concept)aanvraag heeft u een DigiD nodig of eHerkenning nodig. Tussentijds opslaan is mogelijk. U kunt op een later tijdstip de aanvraag voltooien door in te loggen via MijnLoket. In de toelichting op het aanvraagformulier leest u wat wij onder diverse begrippen verstaan en wat wij bij de aanvraag van u verwachten. Ga naar direct aanvragen.

Overige verzoeken via mail

Andere verzoeken - zoals een verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel of een toets van een plan, project of andere handeling - kunnen alleen via vergunningen@odh.nl aangevraagd worden. Vergeet niet duidelijk te vermelden dat het gaat om een toetsverzoek of beoordelingsverzoek en of het gaat om gebiedenbescherming, soortenbescherming, ongediertebestrijding of houtopstanden.

Soortenbescherming

Let op dat naast de doelstellingen voor de habitats en soorten van een Natura 2000-gebied, ook sprake kan zijn van soortenbescherming. Bomen kunnen bijvoorbeeld fungeren als verblijfplaats voor beschermde vogels en vleermuizen. Controleer of u een ontheffing nodig heeft, regel dit direct via het aanvraagformulier en voeg voldoende informatie toe in uw aanvraag.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Vergeet niet te controleren of uw activiteit valt in een gebied dat tevens is aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische hoofdstructuur). Voor vragen, verzoeken en meer informatie kunt u terecht bij de Provincie Zuid-Holland (niet bij Omgevingsdienst Haaglanden).

Beschermde soorten en ontheffingen voor activiteiten

Aan de hand van ontheffingen regelen we op welke manier activiteiten plaats kunnen vinden die gevolgen hebben voor beschermde soorten. Bepaal voorafgaand aan uw activiteit of een ontheffing nodig is en dien tijdig uw aanvraag in. U kunt als hulpmiddel de Checklist soortenbescherming gebruiken wanneer het gaat om ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en onderhoud, onderwijs of onderzoek.  

Gebiedsgerichte ontheffingen

Een gebiedsgerichte ontheffing kan worden aangevraagd voor het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en voor beheer en onderhoud op grotere schaal. Bereid de aanvraag tijdig voor aan de hand van uitgebreid ecologisch onderzoek, monitoring en een soortenmanagementplan. Bij een gebiedsgerichte ontheffing hoeft voor afzonderlijke werkzaamheden geen ontheffing meer worden aangevraagd.

Tijdelijke natuur

Op braakliggende terreinen kan flora en fauna de ruimte krijgen door tijdelijke natuur te realiseren. Op deze manier wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd. U kunt dit voor uw gebied regelen via een ontheffing of via de Gedragscode Tijdelijke Natuur. In beide gevallen moet u vooraf dezelfde informatie overleggen.

Een ontheffing voor tijdelijke natuur regelt vooraf dat de grondeigenaar de natuur - en daarmee beschermde soorten - mag verwijderen op het moment dat gestart wordt met het inrichten van het terrein. 

U heeft geen ontheffing nodig als aantoonbaar gewerkt wordt volgens of voldaan wordt aan de voorwaarden in de Gedragscode tijdelijke natuur. Voor meer informatie kun u terecht op de website van Tijdelijke Natuur of raadpleegt u de Beleidslijn Tijdelijke Natuur van het Ministerie van Economische Zaken van 10 september 2015 (Staatscourant 2015 nr. 29016). 

Oprichten opvangcentra voor dieren

Dieren kunnen gewond raken, ziek worden of ze worden afgestaan door hun eigenaar. Ze worden dan opgevangen in gespecialiseerde opvangcentra. Voor het oprichten van een opvangcentrum voor dieren is een ontheffing nodig. Voor een ontheffing voor de opvang van zeezoogdieren, uitheemse dieren en invasieve exoten kunt u terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor de opvang van inheemse diersoorten kunt u hier een ontheffing aanvragen. 
U krijgt alleen een ontheffing als u aan de volgende eisen voldoet:

  • Uw opvangcentrum is een stichting of vereniging.
  • U houdt een register bij.
  • Uw opvangcentrum voor inheemse of uitheemse soorten heeft hetzelfde doel als dat uit de bijlage bij de Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten.
  • De doelstelling van opvangcentrum voor invasieve exoten komt overeen met de doelstellingen in de bijlage bij de Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten.
  • Ook voldoet het opvangcentrum aan alle overige voorschriften uit de bijlage van de Beleidsregels.

 

Voorkom een onvolledige ontheffingsaanvraag

Om een aanvraag te behandelen en een ontheffing te kunnen verlenen, is voldoende informatie van u als initiatiefnemer nodig. Om de aanvraag voor u en voor ons soepel te laten verlopen, kunt u gebruikmaken van de lijst Aandachtspunten ontheffingsaanvraag. De aandachtspunten en adviezen zijn een richtlijn voor het opstellen van uw aanvraag en voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek. Heeft u een suggestie voor de lijst met aandachtspunten? Wij ontvangen deze graag op vergunningen@odh.nl

Aanvragen vergunning

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig of eHerkenning nodig. Tussentijds opslaan is mogelijk. U kunt op een later tijdstip de aanvraag voltooien door in te loggen via MijnLoket. In de toelichting op het aanvraagformulier leest u wat wij onder diverse begrippen verstaan en wat wij bij de aanvraag van u verwachten. Ga naar direct aanvragen.

Overige verzoeken via mail

Andere verzoeken - zoals een verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel of een toets van een plan, project of andere handeling - kunnen alleen via vergunningen@odh.nl aangevraagd worden. Vergeet niet duidelijk te vermelden dat het gaat om een toetsverzoek of beoordelingsverzoek en of het gaat om gebiedenbescherming, soortenbescherming, ongediertebestrijding of houtopstanden.
 

Let op Natura 2000-gebieden

Controleer of u in of bij een Natura 2000-gebied aan het werk gaat via de interactieve kaart met Natura 2000-gebieden en vraag tijdig een vergunning aan wanneer uw activiteit effect heeft op een van deze beschermde gebieden.

Jacht, beheer, schade- en overlastbestrijding

De wet regelt op welke dieren mag worden gejaagd en wanneer bestrijding van dieren mag plaatsvinden vanwege veiligheid of preventie van schade. Er gelden verschillende regels voor jacht, beheer en schadebestrijding. Dit is afhankelijk van het seizoen, het dier en de schade.

Afhandeling door de ODH

Een aanvraag voor ontheffing voor beheer en schadebestrijding moet in de meeste gevallen bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBEZH) worden ingediend. De FBEZH vraagt – in overleg met de indiener - de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De ODH beslist over de aanvraag en neemt een besluit namens de provincie Zuid-Holland. Voor de bestrijding van de zwarte rat, de bruine rat, de huismuis, de mol, en de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis wordt deze procedure niet gevolgd. Hieruit volgt dat een dergelijke aanvraag om ontheffing rechtstreeks bij de ODH ingediend moet worden en niet bij de FBEZH.

Voor welk type geweer en welke diersoort heeft u ontheffing nodig?

Als u als jachthouder optreedt in uw eigen jachtveld, heeft u op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.26 Wnb) geen ontheffing nodig voor afschot van de zwarte rat, bruine rat en huismuis. U kunt als jachthouder ook toestemming geven aan een andere jachtaktehouder om in uw jachtveld de drie genoemde soorten met het geweer te bestrijden. Deze jachtaktehouder heeft dan geen ontheffing nodig.
Daarentegen is voor het gebruik van een luchtdrukgeweer, ook als u als jachthouder in het eigen jachtveld optreedt, bij de bestrijding van deze drie diersoorten wél een ontheffing nodig. Dit komt doordat een luchtdrukgeweer niet voldoet aan de regels die in de Wnb aan het geweer zijn gesteld. Voor de vier andere genoemde diersoorten (de mol, en de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis) is het gebruik van zowel het geweer als het gebruik van het luchtdrukgeweer ontheffingsplichtig. 

Voor welke locatie heeft u een ontheffing nodig

Voor alle zeven genoemde diersoorten is een ontheffing nodig als het jachtveld waarbinnen de schadebestrijding plaatsvindt, afwijkt van de regels die de Wnb in artikel 3.26 aan een jachtveld stelt. In de provincie Zuid-Holland wordt alleen dan een ontheffing van de oppervlakte-eisen verleend, als er door fysieke barrières geen mogelijkheid bestaat om aan de oppervlakteregels te voldoen. Dit is zo geregeld in artikel 3.6 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Dit betekent dat altijd eerst nagegaan moet worden of er via een aangrenzend jachtveld een zodanige combinatie mogelijk is dat het eigen jachtveld aan de regels voldoet. Dit kan bijvoorbeeld via doorverhuur, als de jachthuurovereenkomst dit toestaat, of via een wijziging van de jachthuurovereenkomsten. Is het fysiek wel mogelijk maar wil de betrokken jachthouder, degene van wie hij het jachtrecht huurt of de grondgebruiker hier niet aan meewerken, dan krijgt u toch geen ontheffing. Een ontheffing is ook nodig als de schadebestrijding van deze diersoorten met (luchtdruk)geweer binnen de bebouwde kom zal gaan plaatsvinden.

Samenvatting

Ontheffing nodig voor:

Doden Gebruik geweer Gebruik luchtdrukgeweer Binnen bebouwde kom

Afwijking van jachtveldvereisten

Zwarte rat, bruine rat, huismuis (binnen en buiten gebouwen en op erven)

Nee Nee Ja Ja Ja

Mol (binnen en buiten gebouwen en op erven)

Nee Ja Ja Ja Ja

Bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis binnen gebouwen en op erven

Nee Ja Ja Ja Ja

Bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis buiten gebouwen

Ja Ja Ja Ja Ja

 

Aanvragen ontheffing

Vraag hier uw ontheffing ongediertebestrijding aan. Stuur het volledig ingevulde formulier in via vergunningen@odh.nl. Neem voor meer informatie contact op via vergunningen@odh.nl.

Houtopstanden

In de wet is de bescherming van houtopstanden geregeld. Het gaat hierbij om bomen, boomvormers, struiken en kaphout die een oppervlakte vanaf 10a beslaan, of een rij van 20 bomen of meer. Om te bepalen of de meldings- en herplantplicht in uw geval van toepassing is kunt u gebruik maken van de online checklist houtopstanden.

Wij kunnen de volgende ontheffingen verlenen:

  • Ontheffing herplantplicht
  • Ontheffing herplantplicht ten behoeve van herplant elders (compensatie)
  • Ontheffing herplanttermijn (uitstel)
  • Ontheffing meldingsplicht
  • Ontheffing vervangen niet aangeslagen herplant

 

Aanvragen ontheffing

Voor uw aanvraag heeft u een DigiD nodig of eHerkenning nodig. Tussentijds opslaan is mogelijk. U kunt op een later tijdstip de aanvraag voltooien door in te loggen via MijnLoket. In de toelichting op het aanvraagformulier leest u wat wij onder diverse begrippen verstaan en wat wij bij de aanvraag van u verwachten. Ga naar direct aanvragen.

Overige verzoeken via mail

Andere verzoeken - zoals een verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel of een toets van een plan, project of andere handeling - kunnen alleen via vergunningen@odh.nl aangevraagd worden. Vergeet niet duidelijk te vermelden dat het gaat om een toetsverzoek of beoordelingsverzoek en of het gaat om gebiedenbescherming, soortenbescherming, ongediertebestrijding of houtopstanden.

Soortenbescherming

Let op dat naast de doelstellingen voor de habitats en soorten van een Natura 2000-gebied, ook sprake kan zijn van soortenbescherming. Bomen kunnen bijvoorbeeld fungeren als verblijfplaats voor beschermde vogels en vleermuizen. Controleer of u een ontheffing nodig heeft, regel dit direct via het aanvraagformulier en voeg voldoende informatie toe in uw aanvraag.

Let op Natura 2000-gebieden

Controleer of u in of bij een Natura 2000-gebied aan het werk gaat via de interactieve kaart met Natura 2000-gebieden en vraag tijdig een vergunning aan wanneer uw activiteit effect heeft op een van deze beschermde gebieden.