Omgevingsvergunning of Melding milieubeheer?

Ondernemers hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Afhankelijk van de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit  bij type A, B of C ingedeeld. Dat bepaalt of u al dan niet een melding moet indienen of een vergunning aanvragen.

Type A: Geen melding milieubeheer of omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu niet of weinig (licht regime). U moet zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit. U hoeft geen melding milieubeheer te doen en u hoeft geen omgevingsvergunning op de activiteit milieu aan te vragen. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere kantoren, banken, diverse zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Type B: Melding milieubeheer

Uw bedrijf belast het milieu aanzienlijk. U valt onder het Activiteitenbesluit en u moet uw bedrijfsactiviteiten melden bij de gemeente. U moet dit doen bij het starten, wijzigen of uitbreiden van uw bedrijf. Bedrijven die onder deze categorie vallen zijn onder andere bedrijven uit de metaalelektro-industrie, tandheelkundige laboratoria, zeefdrukkerijen en autoherstelbedrijven. Met de Activiteiten internet module (AIM)  kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn. U kunt bovendien de melding van uw bedrijfsactiviteiten via de AIM regelen. Door gebruik te maken van  deze module krijgt u een op maat gesneden pakket met regels uit het Activiteitenbesluit die voor uw bedrijf van belang zijn. Dit pakket wordt opgesteld aan de hand van de door u ingevulde vragenboom in deze module. Ook wordt een toelichting opgesteld en krijgt u een checklist waarmee u kunt controleren of uw bedrijf aan de regels van het Activiteitenbesluit voldoet.

 

Type C: Omgevingsvergunning

Uw bedrijf belast het milieu omvangrijk. U hebt een omgevingsvergunning op de activiteit milieu nodig van de gemeente, de provincie of het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit geldt in ieder geval voor bedrijven die onder de IPPC-richtlijn vallen. In die vergunning worden regels en voorschriften opgesteld die gevaarlijke situaties en milieuschade voorkomen of beperken. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning dient u gebruik te maken van een standaardformulier dat te vinden is op het Omgevingsloket (OLO) . Hier kunt u alle benodigde papieren zoals bouwtekeningen en eventuele rapporten (bodem, geluid) digitaal aanleveren.

Heeft u al een lopende vergunning? Die moet u laten wijzigen als er veranderingen plaatsvinden in uw bedrijfsruimte of de bedrijfsvoering. U kunt deze wijziging(en) ook doorgeven via het Omgevingsloket (OLO) .

Behandeling Omgevingsvergunning of Melding milieubeheer

De melding dan wel de aanvraag om omgevingsvergunning dient u via de Activiteiten internet module (AIM)  of het Omgevingsloket (OLO)  in bij het bevoegd gezag. Als hoofdregel kent de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)  het bevoegd gezag toe aan de gemeente waar uw bedrijf (in hoofdzaak) zal worden gevestigd. Als uitzondering op deze hoofdregel is het mogelijk dat de provincie of de minister wordt aangewezen als bevoegd gezag. In het Besluit omgevingsrecht staat wie het bevoegd gezag is voor bepaalde categorieën van bedrijven. De provincie wordt daarin aangewezen als het bevoegd gezag voor (bepaalde) IPPC- en BRZO-inrichtingen (bedrijven die vallen onder de regels van het Besluit risico's zware ongevallen (BRZO) en bedrijven die vallen onder de Europese IPPC richtlijn). 

Vervolgens neemt de Omgevingsdienst Haaglanden uw melding dan wel aanvraag om omgevingsvergunning in behandeling en handelt dit verder met u af.