Vergunningplicht en meldingsplicht milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet

Als Omgevingsdienst zorgen wij voor de afhandeling van vergunningen en meldingen. De Omgevingswet biedt structuur door de oude wetsdocumenten samen te voegen tot één wet. De Omgevingswet bestaat uit vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Onder andere het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het omgevingsplan regelen of een activiteit vergunningplichtig is, een meldingsplicht heeft of een informatieplicht heeft.  

Wilt u een melding of vergunningaanvraag doen, dan kan dit via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  

Milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit.

Vergunningplicht - Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

De vergunningplicht van milieubelastende activiteiten is geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Eerst moet gekeken worden of de activiteit milieubelastend is. In Hoofdstuk 3 van het Bal staan alle milieubelastende activiteiten per branche benoemd. Per paragraaf worden vervolgens de aanwijzing milieubelastende activiteiten, aanwijzing vergunningplichtige activiteiten, algemene regels en gegevens en bescheiden omschreven. Voor de algemene regels wordt verwezen naar Hoofdstuk 4 en 5 van het Bal. Is een activiteit niet milieubelastend, zoals aangewezen in de paragraaf, dan hoeft ook niet gekeken te worden naar Hoofdstuk 4 en 5 van het Bal.  

In het artikel aanwijzing vergunningplichtige gevallen staat aangegeven welke milieubelastende activiteiten verboden zijn uit te voeren zonder een omgevingsvergunning. Niet de gehele milieubelastende activiteit, zoals benoemd in een eerder artikel, hoeft vergunningplichtig te zijn.  

Vergunningplicht – Bruidsschat (Tijdelijk deel Omgevingsplan)

Het kan voorkomen dat een milieubelastende activiteit niet genoemd wordt in het Bal of niet vergunningplichtig is volgens het Bal. De regels rondom die activiteit kunnen decentraal geregeld zijn. In deze gevallen bepaalt de gemeente de vergunningplicht, regels, normen en/of voorschriften voor een milieubelastende activiteit in het tijdelijke deel van het Omgevingsplan. In Hoofdstuk 22 Afdeling 22.3 van de Bruidsschat Omgevingsplan staan de nietvergunningplichtige milieubelastende activiteiten. Er wordt alleen gevraagd om gegevens en bescheiden. In Hoofdstuk 22, Afdeling 22.3, paragraaf 22.3.26 van de Bruidsschat Omgevingsplan staan alle vergunningplichtige milieubelastende activiteiten die zijn opgenomen in de Bruidsschat. 

Meldingsplicht

In Hoofdstuk 4 van het Bal staan de meldingsplichtige activiteiten. Ook hier wordt eerst een toepassingsbereik gegeven. In een volgend artikel staat op basis van welke aspecten de activiteit een meldingsplicht heeft. In ditzelfde artikel staan de gegevens die een melding moet bevatten. Als een activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in Hoofdstuk 3 van het Bal, geldt de meldingsplicht niet. Als een activiteit niet als milieubelastend is aangewezen in Hoofdstuk 3 van het Bal, dan is Hoofdstuk 4 in het geheel niet van toepassing. Dit geldt ook voor de vergunningplicht.

Informatieplicht en gegevens en bescheiden

Naast een vergunningplicht en meldingsplicht, kan er ook gevraagd worden om het verstrekken van gegevens en bescheiden of het informeren naar het Bevoegd Gezag. Dit kan zowel gevraagd worden in het Bal als in de Bruidsschat. Bij gegevens en bescheiden moeten algemene gegevens, zoals benoemd in artikel 2.18 en 2.19 van het Bal verstrekt worden voordat de activiteit begint. In specifieke gevallen moet extra informatie geleverd worden. 

Bij een informatieplicht moet informatie geleverd worden aan het Bevoegd Gezag over een specifieke activiteit. Hier zijn geen algemene vereisten voor, maar komt terug per specifieke activiteit.