Voorschriften horeca

Niks gaat boven een vol terras in de zomer of de gezelligheid in een café. Hierbij is het van belang dat alle milieuregels worden nageleefd. Omgevingsdienst Haaglanden controleert namens de gemeente of horecaondernemers voldoen aan deze milieuregels. Denk hierbij aan regels over geluid, geur en afval.

Geluid

Cafés en restaurants produceren op verschillende manieren geluid. Denk aan muziekgeluid, stemgeluiden en contactgeluiden. Omgevingsdienst Haaglanden ziet erop toe dat horecabedrijven zich, met deze activiteiten, aan de geldende geluidnormen houden. Zo mag het geluid in de nachtperiode gemiddeld niet meer dan 40 decibel op de gevel van een omliggende woning bedragen. Terwijl de gemiddelde geluidnorm in de woning voor deze periode nog lager ligt, namelijk op 25 decibel.

In onderstaande tabel kunt u alle, zowel de geldende gemiddelde (Lar,LT) als de pieknormen (Lamax) zien.

Geur

Bij de bereiding van voedingsmiddelen komen dampen en gassen vrij die geurhinder kunnen veroorzaken. Volgens de milieuwet- en regelgeving moeten alle vrijgekomen dampen en gassen (afkomstig van grillen, frituren of bakken) via een vetvangend filter geleid te worden. Dit dient te gebeuren voordat ze naar de buitenlucht worden afgevoerd via:

  • Een afvoerpijp, met een lengte van ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmondig gelegen bebouwing, of via
  • Een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Deze regelgeving is niet op een bedrijf van toepassing als alleen gebruik wordt gemaakt van klein keukenapparatuur (huis- tuin- en keukenapparatuur). Als omwonenden desondanks geuroverlast ervaren, kan dit alsnog verplicht worden gesteld.

Afval

Bij bedrijfsactiviteiten van uw horecazaak komen afvalstoffen vrij. Denk aan restafval, glaswerk, frituurvet en overige afvalstoffen. U dient deze afvalstoffen op een juiste manier af te voeren. Hiervoor sluit u een afvalcontract af met een erkend inzamelingsbedrijf. Dit contract dient u te kunnen tonen op locatie. De gegevens van het afvoeren van de bedrijfsafvalstoffen moeten minimaal 5 jaar bewaard worden.

Verder bent u als ondernemer verantwoordelijk voor al het zwerfafval, dat toe te rekenen is aan uw inrichting. Hiervoor geldt een omtrek van 25 meter rondom uw inrichting. U kunt dit zwerfafval voorkomen door voldoende maatregelen te nemen zoals genoeg prullenbakken, toezicht en het zelf opruimen van het zwerfafval.

Vetafscheider

Bij het bereiden van voedingsmiddelen binnen uw onderneming kan vet vrijkomen en in het riool belanden. Dit geloosd en stollend vet kan zich vervolgens in het riool afzetten. Dit resulteert in verminderde afvoercapaciteit van het riool en kan leiden tot een verstopping. Het lozen van plantaardige of dierlijke oliën of vetten op de riolering is daarom niet toegestaan.

Om dit te voorkomen is een vetafscheider met slibvangput tussen het riool en uw lozingspunt verplicht. Deze vetscheider met slibvangput moet voldoen aan de NEN-EN 1825-1 (productcertificering) en -2 (capaciteitsberekening op lozingsmogelijkheden (spoelbak, vaatwasser, schrobput)). Vraag uw leverancier om op locatie een capaciteitsberekening te maken alvorens een vetafscheider te laten plaatsen. In sommige situaties kan plaatsing hiervan niet redelijk zijn; in dat geval kunt u maatwerk aanvragen.

Verlichting van reclames

Voor de zichtbaarheid van uw onderneming wilt u misschien gebruik maken van verlichte reclameboodschappen op of aan uw gevel. Houd hierbij rekening met de eventuele gevolgen die deze verlichting kan hebben voor omwonenden. U kunt dit doen door de verlichting conform de richtlijn Lichthinder (2020) af te stemmen op de omgeving, het licht dimbaar te maken en te werken met bijvoorbeeld een tijdklok. Lees hier meer tips om lichthinder te voorkomen.