Beschermde gebieden inclusief stikstof

In Zuid-Holland bevinden zich diverse Natura 2000-gebieden. Deze beschermde gebieden zijn aangewezen vanwege de aanwezigheid van bijzondere leefomgevingen en planten- en dierensoorten. Gaat u een activiteit uitvoeren die mogelijk effect heeft op een Natura 2000-gebied? Dan komt u in aanraking met de Wnb. U moet nagaan of er een vergunningplicht geldt voor de activiteiten die gaan plaatsvinden. Hierbij kunt u denken aan verstoringen zoals: vermesting en verzuring, geluid, licht, oppervlakteverlies, kwaliteitsverlies of verdroging. Met de effectenindicator kunt u achterhalen welke storende factoren van toepassing zijn en welke soorten en habitattypen daar gevoelig voor zijn. Met behulp van de vragenboom van BIJ12 kunt u nagaan of u vergunningplichtig bent.

Beheerplannen

In de provincie Zuid-Holland is voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan vastgesteld. In deze beheerplannen is het huidige gebruik getoetst en voor een groot deel vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt ook voor beheermaatregelen die zijn opgesteld voor de instandhoudingsdoelstellingen. Als uw activiteit betrekking heeft op het voortzetten van een bestaande activiteit, controleer dan in het beheerplan of deze activiteit is vrijgesteld van de vergunningplicht.

Stikstof

Voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt op één of meerdere Natura 2000-gebieden in Nederland dient u een AERIUS berekening te maken. Hiermee kunt  u bepalen of er mogelijk sprake is van een vergunningplicht. Op 1 januari 2020 is de Spoedwet aanpak stikstof in werking getreden. Deze wet bepaalt de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming voor projecten die beduidend negatieve gevolgen kunnen hebben op de wezenlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden. De vergunningplicht voor projecten en andere handelingen die een verslechtering (maar geen significante gevolgen) kunnen hebben, is komen te vervallen. Lees ook het document Indieningsvereisten stikstof op de pagina alles over aanvragen. In het document is aangegeven welke informatie minimaal in een vergunningaanvraag moet staan. Meer informatie over stikstof? Lees hier verder.

Soortenbescherming of Natuurnetwerk Nederland

Let op: wellicht heeft uw activiteit in een Natura 2000-gebied ook invloed op een beschermde soort. Bomen kunnen bijvoorbeeld fungeren als verblijfplaats voor beschermde vogels en vleermuizen. Klik hier voor meer informatie.

En vergeet u niet te controleren of uw activiteit valt in een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)? Voor vragen, verzoeken of meer informatie neemt u contact op met de provincie Zuid-Holland.