Natura 2000-activiteiten (inclusief stikstof)

In Zuid-Holland bevinden zich diverse Natura 2000-gebieden. Deze beschermde gebieden zijn aangewezen vanwege de aanwezigheid van bijzondere leefomgevingen en planten- en dierensoorten. Gaat u een activiteit uitvoeren die mogelijk effect heeft op een Natura 2000-gebied? Dan komt u in aanraking met de Omgevingswet. U moet nagaan of er een vergunningplicht geldt voor de activiteiten die gaan plaatsvinden.  Hierbij kunt u denken aan vermesting en verzuring (ten gevolge van stikstofdepositie), geluid, licht, oppervlakteverlies, kwaliteitsverlies of verdroging. Met de effectenindicator kunt u achterhalen welke factoren van toepassing zijn en welke soorten en habitattypen daar gevoelig voor zijn. Met behulp van de vergunningcheck kunt u nagaan of u vergunningplichtig bent. 

Beheerplannen

In de provincie Zuid-Holland is voor elk Natura 2000-gebied een beheerplan vastgesteld. In deze beheerplannen is het bestaand gebruik getoetst en voor een deel vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt ook voor beheermaatregelen die zijn opgesteld voor de instandhoudingsdoelstellingen. Als uw activiteit betrekking heeft op het voortzetten van een bestaande activiteit, controleer dan in het beheerplan of deze activiteit, al dan niet onder voorwaarden, is vrijgesteld van de vergunningplicht. 

Stikstof

Voor een activiteit die stikstofdepositie veroorzaakt op één of meerdere Natura 2000-gebieden in Nederland dient u een AERIUS-berekening te maken. Hiermee kunt u bepalen of er mogelijk sprake is van een vergunningplicht. Een activiteit is vergunningplichtig indien niet op voorhand, op basis van objectieve gegevens, kan worden uitgesloten of sprake is van negatieve effecten op Natura 2000-gebieden. 

Meer informatie over stikstof? Lees hier verder. 

Vergunningplicht voor Natura 2000-activiteiten bij evenementen

Op 2 november 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de zogenoemde ‘bouwvrijstelling’ uit de Wet natuurbescherming onverbindend verklaard. Dit betekent dat ook voor een tijdelijke activiteit (zoals bouwen, maar bijvoorbeeld ook het organiseren van een evenement) een vergunningplicht geldt indien de activiteit significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied.

Samenvattend geldt: meerdere evenementen op dezelfde locatie gedurende een kalenderjaar moeten onder bepaalde omstandigheden worden aangemerkt als één project. Daarvoor geldt dat sprake moet zijn van een onlosmakelijk verband tussen de evenementen en het terrein. In deze gevallen moet het cumulatieve effect van de gehele exploitatie van het terrein en de daar gehouden evenementen beoordeeld worden. Het gaat hierbij zowel om de berekening van eventuele stikstofdepositie met AERIUS Calculator als het optreden van overige effecten (zoals oppervlakteverlies en verstoring). De effecten van evenementen die niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dienen separaat te worden beoordeeld.

Voor meer informatie, lees dit document over de vergunningplicht van Natura 2000-activiteiten bij evenementen.

Flora- en fauna-activiteit of Natuurnetwerk Nederland

Let op: wellicht heeft uw activiteit in een Natura 2000-gebied ook invloed op een beschermde soort. Bomen kunnen bijvoorbeeld fungeren als verblijfplaats voor beschermde vogels en vleermuizen. Klik hier voor meer informatie. 

En vergeet u niet te controleren of uw activiteit valt in een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)? Voor vragen, verzoeken of meer informatie neemt u contact op met de provincie Zuid-Holland.