Opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) komen bedrijven voor die door hun omvang meer risico's met zich mee brengen voor hun omgeving en het milieu. Deze bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie en moeten voldoen aan specifieke richtlijnen. Richtlijnen die zijn vastgelegd in de vierde categorie van de Richtlijn Industriële Emissies , ook wel RIE 4. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de provinciale bedrijven die van de ODH een handhavingsbeschikking hebben ontvangen.

De ODH inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de ODH op en legt een handhavingsbeschikking op. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Hoe werkt dit overzicht?

Twee weken na de verzenddatum van de handhavingsbeschikking wordt een samenvatting hieronder gepubliceerd. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

Publicatie handhavingsbeschikkingen:


2021-03-26 Jacob Leendert van Rijweg 20 Zoetermeer

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 26 maart 2021
Overtreding

Het bodemenergiesysteem op de locatie Jacob Leendert van Rijweg/hoek Van Leeuwenhoeklaan te Zoetermeer gebruikt meer koude dan warmte. Dit heeft geleid tot een energetische onbalans in de bodem. Verder wordt meer grondwater onttrokken dan is toegestaan. Het complex Buitenhof overtreedt hiermee de Waterwetvergunning. Buitenhof moet ervoor zorgen dat het bodemenergiesysteem minder grondwater onttrekt en weer zorgen voor een evenwicht tussen de hoeveelheid koude die in de zomer uit de bodem wordt gehaald en de hoeveelheid warmte die in de winter in de bodem wordt teruggestopt.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 26 maart 2021

 

2021-03-30 Cornelis van Eerdenstraat 24 te Zoetermeer

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 30 maart 2021
Overtreding

Bij het ontgraven van grond op het perceel Cornelis van Eerdenstraat 24 te Zoetermeer is asbest verdacht plaatmateriaal aangetroffen. De firma Vlasman uit Alphen aan den Rijn heeft ter plaatse grondwerkzaamheden uitgevoerd, zonder op de juiste wijze de grond vooraf te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Dit is een overtreding van de Wet bodembescherming. Vlasman moet ervoor zorgen dat in voorkomende gevallen steeds een onderzoek conform NEN 5707 wordt uitgevoerd om de aard en omvang van de bodemverontreiniging te kunnen vaststellen en het gehalte aan asbest te bepalen.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 30 maart 2021

 

2020-09-04 Uzimet B.V. te Rijswijk

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 4 september 2020
Overtreding

Tijdens controles door Omgevingsdienst Haaglanden aangaande het brandveilig gebruik van de bedrijfslocatie is geconstateerd dat Uzimet B.V. op een aantal punten niet voldoet aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012.
Vastgesteld is dat het bedrijf niet kan aantonen dat de buitengevel van hal C (smelterij) een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van tenminste 20 minuten heeft. Verder is vastgesteld dat er onvoldoende brandscheidingen in de fabriek aanwezig zijn, onder andere door het ontbreken van brandwerende deuren.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 4 september 2020

 

2020-06-10 Zegwaard Rioolbeheer te Delft

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 10 juni 2020
Overtreding

Er is tijdens een uitvoerige milieucontrole geconstateerd dat afvalstoffen door Zegwaard Rioolbeheer BV zijn vervoerd zonder dat een begeleidingsbrief bij het transport aanwezig was of onder toepassing van onjuist ingevulde begeleidingsbrieven tijdens het transport.

Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in artikel 10.44 van de Wet milieubeheer en artikel 12 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en artikel 6 van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 10 juni 2020

 

2019-02-27 G.A. Doorzo Containerservice te Naaldwijk

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 27 februari 2019
Overtreding

Er is geconstateerd dat bij het vervoeren van asbestafval niet altijd goede en volledige informatie is gevoegd. Hierdoor wordt de Wet milieubeheer overtreden die regels geeft over het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 27 februari 2019

 

2018-09-10 Metaalhandel Wim De Voeght B.V. Honselersdijk

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 10 september 2018
Overtreding

Er is tijdens een milieucontrole geconstateerd dat binnen de inrichting van het bedrijf niet-verpakte asbesthoudende afvalstoffen aanwezig waren.
Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in voorschrift 4.28 van de milieuvergunning, die is verleend door de provincie Zuid-Holland.

Status Gepubliceerd
Document Last onder dwangsom 10 september 2018

 

2017-12-12 Resal Laser B.V. te Gorinchem

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 12 december 2017
Overtreding Er is geconstateerd dat het bodemenergiesysteem van Resal Laser B.V. aan Papland 6 te Gorinchem een te grote hoeveelheid grondwater onttrekt. Hierdoor wordt de Waterwetvergunning overtreden die is verleend door de provincie Zuid-Holland.
Status Gepubliceerd
Documenten Dwangsombesluit (geanonimiseerd)