Opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) komen bedrijven voor die door hun omvang meer risico's met zich mee brengen voor hun omgeving en het milieu. Deze bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie en moeten voldoen aan specifieke richtlijnen. Richtlijnen die zijn vastgelegd in de vierde categorie van de Richtlijn Industriële Emissies , ook wel RIE 4. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de provinciale bedrijven die van de ODH een handhavingsbeschikking hebben ontvangen.

De ODH inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de ODH op en legt een handhavingsbeschikking op. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Hoe werkt dit overzicht?

Twee weken na de verzenddatum van de handhavingsbeschikking wordt een samenvatting hieronder gepubliceerd. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

Publicatie handhavingsbeschikkingen:


2017-12-12 Resal Laser B.V. te Gorinchem

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 12 december 2017
Overtreding Er is geconstateerd dat het bodemenergiesysteem van Resal Laser B.V. aan Papland 6 te Gorinchem een te grote hoeveelheid grondwater onttrekt. Hierdoor wordt de Waterwetvergunning overtreden die is verleend door de provincie Zuid-Holland.
Status Gepubliceerd
Documenten Dwangsombesluit (geanonimiseerd) 

 

2017-10-17 Uzimet B.V. te Rijswijk

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 17 oktober 2017
Overtreding Er is geconstateerd dat binnen de inrichting van Uzimet B.V. een milieurelevante wijziging heeft plaatsgevonden door de afgezogen lucht van het smelt- en raffinage-proces van lood niet te leiden door de naverbrander maar in plaats daarvan een actiefkoolfilter toe te passen zonder dat hiervoor een wijzigingsvergunning door de provincie Zuid-Holland is verleend.
Status Bezwaarprocedure loopt nog.
   

 

2017-03-09 Transportbedrijf Van Vliet B.V. Wateringen

Samenvatting last onder dwangsom:

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 9 maart 2017 namens de provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd aan Transportbedrijf Van Vliet B.V.

Er zijn verschillende milieuovertredingen geconstateerd.

 • De lekbakken van de olietanks waren niet schoongemaakt.
 • Oliehoudend afvalwater wordt niet door voorzieningen geleid waardoor het kan worden geloosd op het vuilwaterriool.
 • Het inspectierapport van de riolering is incompleet.
 • Een beheerprogramma van de riolering ontbreekt.
 • De riolering was niet aantoonbaar vloeistofdicht.
 • Het propaanreservoir staat niet brandveilig opgesteld en het leidingwerk ervan is nog niet gekeurd.
 • Een certificaat van de herkeuring van de ondergrondse dieseltanks ontbreekt.


Hierdoor is onder meer in strijd gehandeld met het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Activiteitenregeling milieubeheer en de voorschriften van de aan u verleende omgevingsvergunning. Er bestaan risico’s voor verontreiniging van bodem en water en voor de brandveiligheid.

Transportbedrijf Van Vliet B.V. heeft voor de meeste overtredingen twaalf weken de tijd om ze te beëindigen.

2017-03-09 Buitenhof te Zoetermeer

Samenvatting last onder dwangsom:

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 9 maart 2017 namens de provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd aan de Vereniging van Eigenaars van het gebouw Buitenhof.

Het bodemenergiesysteem van het complex Buitenhof onttrekt te veel grondwater en gebruikt meer warmte dan koude, waardoor de balans in de bodem verstoord is geraakt. Dit is in strijd met de voorschriften van de aan u verleende Watervergunning.

De Vereniging van Eigenaars gebouw Buitenhof heeft twaalf weken de tijd om een plan van aanpak op te stellen voor het verhelpen van de onbalans in de bodem.

2016-07-15 Regionaal Sorteercentrum West B.V. te Den Haag

Samenvatting last onder dwangsom:

Op 15 juli 2016 heeft de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland aan Regionaal Sorteercentrumwest B.V. (RSW) naar aanleiding van een bij dit bedrijf uitgevoerd administratief onderzoek een last onder dwangsom opgelegd wegens:

 • het met betrekking tot ontvangen partijen grond verrichten van onjuiste en onvolledige meldingen aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA);
 • het in ontvangst nemen van afvalstoffen (in casu: grond) met een onjuist ingevulde begeleidingsbrief;
 • het innemen van partijen grond terwijl er onvoldoende (juiste) informatie is ingewonnen bij de aanbieder omtrent het historische en huidige gebruik van de locatie en of er verontreinigingen in de grond aanwezig zijn en zo ja in welke mate;
 • het geen volledige en juiste registratie over kunnen leggen van de ontvangst van afvalstoffen op de inrichting.


Hierdoor is onder meer in strijd gehandeld met de Wet milieubeheer, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen, het Besluit bodemkwaliteit en de omgevingsvergunning van het bedrijf. Tijdens een volgende controle zal wederom worden nagegaan of de betreffende regelgeving correct wordt nageleefd.