Opgelegde handhavingsbeschikkingen

In het werkgebied van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) komen bedrijven voor die door hun omvang meer risico's met zich mee brengen voor hun omgeving en het milieu. Deze bedrijven vallen onder het bevoegd gezag van de provincie en moeten voldoen aan specifieke richtlijnen. Richtlijnen die zijn vastgelegd in de vierde categorie van de Richtlijn Industriële Emissies , ook wel RIE 4. Op deze pagina treft u een overzicht aan van de provinciale bedrijven die van de ODH een handhavingsbeschikking hebben ontvangen.

De ODH inspecteert deze bedrijven op naleving van milieu-en veiligheidsregels. Overtreedt een bedrijf deze regels, dan treedt de ODH op en legt een handhavingsbeschikking op. Zoals een last onder dwangsom of bestuursdwang. Hieronder staat een overzicht van de handhavingbeschikkingen die naar de bedrijven zijn gestuurd.

Hoe werkt dit overzicht?

Twee weken na de verzenddatum van de handhavingsbeschikking wordt een samenvatting hieronder gepubliceerd. Kijk voor meer informatie op onze pagina over handhavingsbeschikkingen.

Publicatie handhavingsbeschikkingen:


2020-06-10 Zegwaard Rioolbeheer te Delft

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 10 juni 2020
Overtreding

Er is tijdens een uitvoerige milieucontrole geconstateerd dat afvalstoffen door Zegwaard Rioolbeheer BV zijn vervoerd zonder dat een begeleidingsbrief bij het transport aanwezig was of onder toepassing van onjuist ingevulde begeleidingsbrieven tijdens het transport.

Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in artikel 10.44 van de Wet milieubeheer en artikel 12 van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en artikel 6 van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 10 juni 2020

 

2020-04-24 Yilmaz Radijs te 's Gravenzande

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 24 april 2020
Overtreding

Het bodemenergiesysteem op de locatie Woutersweg 22 te ‘s-Gravenzande is sinds 2015 niet meer in gebruik. In de Waterwetvergunning staat dat het niet meer in gebruik hebben van een bodemenergiesysteem gemeld moet worden bij de provincie Zuid-Holland.  Yilmaz Radijs B.V. overtreedt de Waterwetvergunning. Yilmaz Radijs B.V. moet het bodemenergiesysteem afdichten of weer in gebruik nemen.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 24 april 2020

 

2019-02-27 G.A. Doorzo Containerservice te Naaldwijk

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 27 februari 2019
Overtreding

Er is geconstateerd dat bij het vervoeren van asbestafval niet altijd goede en volledige informatie is gevoegd. Hierdoor wordt de Wet milieubeheer overtreden die regels geeft over het vervoer van (gevaarlijke) afvalstoffen.

Status Gepubliceerd
Publicatie Last onder dwangsom 27 februari 2019

 

2018-09-10 Metaalhandel Wim De Voeght B.V. Honselersdijk

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 10 september 2018
Overtreding

Er is tijdens een milieucontrole geconstateerd dat binnen de inrichting van het bedrijf niet-verpakte asbesthoudende afvalstoffen aanwezig waren.
Hierdoor heeft het bedrijf gehandeld in strijd met het gestelde in voorschrift 4.28 van de milieuvergunning, die is verleend door de provincie Zuid-Holland.

Status Gepubliceerd
Document Last onder dwangsom 10 september 2018

 

2018-04-23 St v christelijk onderwijs te Alphen aan den Rijn

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 23 april 2018
Overtreding Er is geconstateerd dat het bodemenergiesysteem van de Stichting voor christelijk onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken aan Meerkoetstraat 3 te Alphen aan den Rijn een te grote hoeveelheid grondwater onttrekt en dat in de monitoringsrapportage over het jaar 2016 van het bodemenergiesysteem voor gebouw “De Meerkoet” een onjuist resultaat is opgenomen over de chloridebepaling van 31 oktober 2016. Hierdoor wordt de Waterwetvergunning overtreden die is verleend door de provincie Zuid-Holland.
Status Gepubliceerd.
Document Dwangsombesluit Meerkoetstraat 3 Alphen aan den Rijn

2017-12-12 Resal Laser B.V. te Gorinchem

 

Bevoegd gezag Provincie Zuid-Holland
Datum 12 december 2017
Overtreding Er is geconstateerd dat het bodemenergiesysteem van Resal Laser B.V. aan Papland 6 te Gorinchem een te grote hoeveelheid grondwater onttrekt. Hierdoor wordt de Waterwetvergunning overtreden die is verleend door de provincie Zuid-Holland.
Status Gepubliceerd
Documenten Dwangsombesluit (geanonimiseerd) 

 

2017-03-09 Buitenhof te Zoetermeer

Samenvatting last onder dwangsom:

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 9 maart 2017 namens de provincie Zuid-Holland een last onder dwangsom opgelegd aan de Vereniging van Eigenaars van het gebouw Buitenhof.

Het bodemenergiesysteem van het complex Buitenhof onttrekt te veel grondwater en gebruikt meer warmte dan koude, waardoor de balans in de bodem verstoord is geraakt. Dit is in strijd met de voorschriften van de aan u verleende Watervergunning.

De Vereniging van Eigenaars gebouw Buitenhof heeft twaalf weken de tijd om een plan van aanpak op te stellen voor het verhelpen van de onbalans in de bodem.