Wie zijn wij?

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken namens de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Door de kennis en ervaring van de gemeenten en de provincie bij elkaar te brengen in één organisatie, kan beter worden ingespeeld op de steeds complexer wordende milieuwetten- en regels. Een instantie die vergunningen verleend, toezicht houdt en handhaaft, schept duidelijkheid bij inwoners en ondernemers in de regio Haaglanden. Door het bundelen van capaciteit en kennis kan bovendien efficiënter worden gewerkt.

De omgevingsdienst is zo ingericht dat deze toekomstbestendig en, als het takenpakket toeneemt, opschaalbaar is. De ODH legt op een transparante manier verantwoording af aan zijn opdrachtgevers. 

De omgevingsdienst is budgettair neutraal opgezet. Meer over de financiële opzet van de ODH leest u in ons bedrijfsplan.

Sturingsfilosofie

De Omgevingsdienst Haaglanden stuurt op processen en resultaten. Aan elk resultaat verbinden wij doelstellingen en normen die meetbaar zijn. Dat sluit aan bij het inhoudelijke zwaartepunt van de werkzaamheden: vergunningverlening en handhaving. Samenwerking op het gebied van vergunningverlening en handhaving leidt tot synergie. Daarnaast zorgt dit ervoor dat de omgevingsdienst de klant centraal stelt. De gemeenten en provincie blijven zelf bevoegd gezag. Zij kunnen de omgevingsdienst een mandaat geven om namens hen besluiten te nemen, zoals het afgeven van een vergunning.

Onze belangrijkste hoofdprocessen zijn:

  • Toetsing en vergunningverlening
  • Toezicht en handhaving
  • Klachtafhandeling
  • Bezwaar & beroep

Missie:

Als ODH werken we samen met de negen Haaglanden gemeenten en de provincie Zuid-Holland aan de totstandkoming van een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. 
Visie:
Wij zijn voor onze opdrachtgevers de milieu-autoriteit en bieden meerwaarde door beschikbaarheid en ontsluiting van alle relevante informatie, bundeling van specialistische kennis, door een goede kennis van de lokale situatie, een efficiënte bedrijfsvoering en continuïteit van dienstverlening.
Koersplan 2018-2021
De Omgevingsdienst heeft in samenspraak met het bestuur de koers en beleidskaders voor de komende vier jaar vastgelegd in het Koersplan 2018-2021. Dit plan gaat onder meer over de toekomstige ontwikkelingen en de noodzakelijke voorbereidingen op de Omgevingswet, over de ambtelijke samenwerking met de tien partners en over de uitwerking en concretisering van het ambitieniveau en de opdracht van de dienst. Lees het ODH Koersplan 2018-2021.

Video over oprichting omgevingsdiensten:

Video gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van de oprichting en het operationeel zijn van alle 29 omgevingsdiensten in Nederland.