Ontheffingverlening ongediertebestrijding

Een aanvraag voor ontheffing voor beheer en schadebestrijding moet in de meeste gevallen bij de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBEZH) worden ingediend. De FBEZH vraagt – in overleg met de indiener - de ontheffing aan bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH). De ODH beslist over de aanvraag en neemt een besluit namens de provincie Zuid-Holland. Voor de bestrijding van de zwarte rat, de bruine rat, de huismuis, de mol, en de bosmuis, de huisspitsmuis en de veldmuis wordt deze procedure niet gevolgd. Hieruit volgt dat een dergelijke aanvraag om ontheffing rechtstreeks bij de ODH ingediend moet worden en niet bij de FBEZH.

Voor welke locatie heeft u een ontheffing nodig

Voor alle zeven genoemde diersoorten is een ontheffing nodig als het jachtveld waarbinnen de schadebestrijding plaatsvindt, afwijkt van de regels die de Wnb in artikel 3.26 aan een jachtveld stelt. In de provincie Zuid-Holland wordt alleen dan een ontheffing van de oppervlakte-eisen verleend, als er door fysieke barrières geen mogelijkheid bestaat om aan de oppervlakteregels te voldoen. Dit is zo geregeld in artikel 3.6 van de Beleidsregel uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland. Dit betekent dat altijd eerst nagegaan moet worden of er via een aangrenzend jachtveld een zodanige combinatie mogelijk is dat het eigen jachtveld aan de regels voldoet. Dit kan bijvoorbeeld via doorverhuur, als de jachthuurovereenkomst dit toestaat, of via een wijziging van de jachthuurovereenkomsten. Is het fysiek wel mogelijk maar wil de betrokken jachthouder, degene van wie hij het jachtrecht huurt of de grondgebruiker hier niet aan meewerken, dan krijgt u toch geen ontheffing. Een ontheffing is ook nodig als de schadebestrijding van deze diersoorten met (luchtdruk)geweer binnen de bebouwde kom zal gaan plaatsvinden.

Samengevat in een schema heeft een jachthouder een:

Ontheffing nodig voor:

Doden Gebruik geweer Gebruik luchtdrukgeweer Binnen bebouwde kom

Afwijking van jachtveldvereisten

Zwarte rat, bruine rat, huismuis

Nee Nee Ja Ja Ja

mol, bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis

binnen gebouwen en op erven

Nee Ja Ja Ja Ja

mol, bosmuis, huisspitsmuis en veldmuis

buiten gebouwen

Ja Ja Ja Ja Ja

 

Vraag hier uw ontheffing ongediertebestrijding aan. Stuur het volledig ingevulde formulier in via vergunningen@odh.nl. Neem voor meer informatie contact op via vergunningen@odh.nl.

Wij regelen dit voor

Provincie Zuid-Holland