Ontheffingverlening soorten

De Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in bescherming van beschermde soorten zoals dat voorheen was geregeld
in de Flora- en faunawet. Het is bij wet verboden om beschermde soorten te doden, verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen. Maar bijvoorbeeld ook het vervoer van beschermde soorten, de opvang van wilde inheemse dieren of het uitzetten van beschermde dieren in het kader van repopulatie en herintroductie is niet zonder meer toegestaan. Hiervoor kunnen wij onder voorwaarden ontheffing verlenen.

Bijzondere ontheffingen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen betreffende gebiedsgerichte ontheffing
en de ontheffing voor tijdelijke natuur.

Gebiedsgerichte ontheffingen

Voor het uitvoeren van toekomstige werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, beheer en onderhoud op grotere schaal kan een gebiedsgerichte ontheffing worden aangevraagd. De voorbereiding van een aanvraag om een gebiedsgerichte ontheffing neemt veel tijd in beslag o.a. door een uitgebreid ecologisch onderzoek, monitoring en een soortenmanagementplan. Houd hier rekening mee. Voorbeelden zijn gemeente Tilburg (april 2016) maar ook het Rotterdamse havenbedrijf. Het voordeel van een gebiedsgerichte ontheffing is dat voor de werkzaamheden afzonderlijk geen ontheffing meer hoeft te worden aangevraagd.

Tijdelijke natuur

Bij het verlenen van ontheffing voor soorten behoort ook het verlenen van ontheffingen voor de zogenaamde ‘tijdelijke natuur’. Verspreid over Zuid-Holland liggen vele hectares grond braak in afwachting op definitieve inrichting. Door op deze terreinen tijdelijke natuur te realiseren krijgen flora en fauna alle ruimte om zich te ontwikkelen en kunnen omwonenden genieten van de nieuwe natuur. De terreineigenaar hoeft zich geen zorgen te maken over beschermde soorten die zich op het terrein vestigen. Door een ontheffing aan te vragen krijgen terreineigenaren vooraf toestemming om beschermde soorten te verwijderen op het moment dat met de inrichting van het terrein begonnen wordt.

Voor een verdere toelichting zie de Beleidslijn Tijdelijke Natuur van het Ministerie van Economische Zaken van 10 september 2015  (Staatscourant 2015 nr. 29016).

Checklist

U heeft geen ontheffing nodig als aantoonbaar gewerkt wordt volgens of voldaan wordt aan de voorwaarden in de Gedragscode tijdelijke natuur die op 2 februari 2018 is goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor meer informatie kun u terecht op de website van Tijdelijke Natuur.

Om te bepalen of voor uw activiteiten (werkzaamheden) in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en onderhoud, onderwijs en onderzoek mogelijk een ontheffing noodzakelijk is kunt u gebruikmaken van de online checklist soortbescherming. Deze checklist is nadrukkelijk geen bestuurlijk rechtsoordeel maar een hulpmiddel.

Beheer- en schadebestrijding

Aanvragen om een ontheffing in het kader van beheer- en schadebestrijding kunnen per 1 januari 2017 alleen nog door de Faunabeheereenheid Zuid-Holland worden ingediend. Aanvragen anders dan van de Faunabeheereinheid nemen wij niet in behandeling. Een toelichting hierop leest u in de Verordening Wnb Zuid-Holland.  

Nationaal Netwerk Natuur (NNN)

Het is niet toegestaan om fysieke ingrepen te verrichten welke de wezenlijke kenmerken en waarden van het Nationaal Netwerk Natuur (NNN, voorheen 'Ecologische hoofdstructuur') aantasten. Dit is geregeld in de provinciale ‘Verordening ruimte 2014-Actualisering 2016’. Om te bepalen of u aan het werk bent in een gebied dat is aangewezen onder de NNN kunt u de interactieve kaart raadplegen op de website van provincie Zuid-Holland. Voor vragen of verzoeken om toestemming die leiden tot oppervlakteverlies of wezenlijke aantasting van NNN-gebied dient u contact op te nemen met provincie Zuid-Holland. 
Deze taak is niet gemandateerd aan de Omgevingsdienst Haaglanden.

Natura 2000

Het kan zijn dat een activiteit in of nabij een Natura 2000-gebied gevolgen heeft voor kwalificerende soorten en/of habitattypen waarvoor deze gebieden zijn beschermd. Mogelijk heeft u ook een vergunning nodig. Om te bepalen of u in of nabij een Natura 2000-gebied aan het werk gaat, kunt u de interactieve kaart met Natura 2000-gebieden raadplegen op de website van de provincie Zuid-Holland. Meer informatie vindt u op Vergunningen Natura 2000

Direct aanvragen

Concept- en definitieve ontheffingaanvragen kunt u indienen via ons digitale aanvraagformulier (zie onderstaande links). Voor ontheffingen in het kader van tijdelijke natuur hebben we een analoog aanvraagformulier beschikbaar dat u kunt downloaden in onderstaande lijst. Het ingevulde formulier kunt u samen met de relevante bijlagen mailen aan vergunningen@odh.nl. Wilt u hierbij in het titelveld vermelden dat het gaat om een ontheffingaanvraag tijdelijke natuur / soortenbescherming?

Voor andere verzoeken zoals een verzoek om een bestuurlijk rechtsoordeel of een toets van een plan, project of andere handeling dient u eveneens gebruik te maken van bovenvermeld emailadres. Het digitaal aanvraagformulier is hier namelijk niet voor bedoeld. Wilt u in deze gevallen in het titelveld vermelden dat het gaat om een toetsverzoek in het kader van soortenbescherming? Gaat het om een ander onderwerp vermeld dan in het titelveld: gebiedenbescherming, PAS en/of houtopstanden.

Concept- en definitieve aanvragen

(Concept)ontheffingaanvragen kunt u indienen via het digitale formulier. Hiervoor heeft u een BSN-nummer nodig of eHerkenning. Tussentijds opslaan is mogelijk. U kunt op een later tijdstip de aanvraag voltooien door in te loggen via MijnLoket. In de toelichting op het aanvraagformulier leest u wat wij onder diverse begrippen verstaan en wat wij bij de aanvraag van u verwachten.

Toelichting op aanvraagformulier Wet natuurbescherming (pdf)

Aanvraagformulier Wet natuurbescherming (eHerkenning - bedrijfsmatig)

Machtigingen in eHerkenning
Let op: gebruikt u eHerkenning en krijgt u desondanks geen toegang tot onze webformulieren? Geeft u dan aan uw eigen beheerder (bijvoorbeeld Connectis) door dat u voor onze dienst Webformulieren gemachtigd wil worden.


Tijdelijke natuur

Aandachtspunten ontheffingaanvraag

Ontheffingsaanvragen zijn zelden in één keer volledig. Verstrekte aanvullingen geven ook niet altijd de duidelijkheid die wij nodig hebben om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen. Dit kan leiden tot het opnieuw moeten vragen van aanvullende informatie, het buiten behandeling laten van de aanvraag of zelfs een weigering van de aanvraag. Met voorliggend overzicht signaleren wij veelvoorkomende aandachtspunten in de ontheffingsaanvragen van het afgelopen jaar. Dit overzicht vormt een actualisatie en uitbreiding van de eerder in april 2018 uitgebrachte aandachtspuntentabel. Gemakshalve, is in deze versie onderscheidt gemaakt tussen zaken welke algemeen van toepassing zijn en soortspecifieke aandachtspunten.

De tabel in onderstaand bestand is bedoeld als een hulpmiddel bij het opstellen van uw aanvraag. De tabel wordt regelmatig geactualiseerd en op onze website geplaatst. Wij verzoeken u om bij het opstellen van de aanvraag en bij het uitvoeren van het ecologisch onderzoek rekening te houden met de door ons gesignaleerde aandachtspunten en onze adviezen hierbij. Heeft u aanvullingen, tips of suggesties voor deze lijst, dan ontvangen wij deze graag zodat wij dit kunnen verwerken in een volgende actualisatie van deze lijst. Reacties kunt u toezenden aan: vergunningen@odh.nl onder vermelding van: “reactie aandachtspuntenlijst ontheffingen Wnb”.  

Aandachtspunten ontheffingsaanvraag

Verwerkingstermijn & leges

Op een aanvraag wordt binnen een termijn van maximaal 20 weken definitief beslist. Indien tijdens de procedure om aanvullende gegevens wordt verzocht wordt deze termijn opgeschort.

Op grond van de 'Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland' kunnen leges verschuldigd zijn voor een aanvraag om ontheffing.

Onder aanvraag wordt verstaan:

  • aanvraag om ontheffing, met inbegrip van een aanvraag tot intrekking daarvan en tot verlenging of wijziging daarvan
  • verzoek om een bestuurlijk oordeel
  • verzoek tot een toets van een plan, project of andere handeling.


De Provincie Zuid-Holland heft en int de leges. Voor het verschuldigde bedrag, de uitzonderingen en de mogelijkheden van teruggave zie de legesverordening.

Wij regelen dit voor

Provincie Zuid-Holland